مرکز زیبایی و لیزر

بهترین کارکنان، پزشکان و متخصصان برای درمان اثربخش

تهران، سعادت آباد، سرو شرقی

شنبه تا پنج شنبه: 8:00 تا 21:00

تزریق فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ (کنار ران)


باسن و هیپ دیپ قبل و بعد


تزریق فیلر بادی


تزریق فیلر بادی ناحیه باسن


تزریق فیلر بادی ناحیه باسن و هیپ دیپ


تزریق فیلر بادی ناحیه باسن


تزریق فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ (کنار ران)


تزریق فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ (کنار ران)


تزریق فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ (کنار ران)


تزریق فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ (کنار ران)


تزریق فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ (کنار ران)


تزریق فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ


تزریق فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ و باسن


تزریق فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ


تزریق فیلر بادی هیپ دیپ (بغل ران)


تزریق فیلر بادی هیپ دیپ (کنار ران)


تزریق فیلر بادی


تزریق فیلر باسن و هیپ دیپ


تزریق فیلر ناحیه هیپ دیپ (کنار ران)


تزریق فیلر ناحیه هیپ دیپ (کنار ران)


تزریق فیلر هیالورونیک اسید ناحیه هیپ دیپ


توضیحات خانم دکتر راجب انجام فیلر بادی


روش تزریق و فیلر بادی


شرایط انجام فیلر بادی


فیلر بادی حاوی هیالورونیک اسید هست


فیلر بادی ناحیه هیپ دیپ (کنار ران)


مشاوره فیلر بادی